Thứ tư, 29 Tháng 11 2023 11:11

Hội nghị phổ biến, quán triệt Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về công tác đối ngoại

         

Ngày 24/11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Đề án số 01-ĐA/TW về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân (ĐNND) trong tình hình mới. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban đảng, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

            Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương trình bày một số nội dung chính của Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ĐNND. Theo đó, Đề án 01 của Ban Bí thư xác định mục tiêu chung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại đảng và công tác đối ngoại đảng, phát huy thành tựu, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác đối ngoại đảng và quan hệ đối ngoại đảng. Đề án đề ra các biện pháp, mục tiêu cụ thể thể hiện quan điểm, phương châm, những giải pháp trọng tâm về công tác đối ngoại đảng. Chỉ thị số 12-CT/TW xác định ĐNND là một trong ba trụ cột, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam. Chỉ thị đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác ĐNND; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, sự quản lý tập trung, hiệu quả của Nhà nước, sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức nhân dân Việt Nam; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ đối tác ĐNND, đổi mới hình thức và nội dung hợp tác, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ; nâng tầm đối ngoại đa phương, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong các hoạt động ĐNND; làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;…


Đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã làm rõ thêm một số nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Đề án, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, ĐNND; tăng cường phổ biến, quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư. Đồng thời quan tâm bố trí cán bộ, nguồn lực để thực hiện công tác ĐNND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, có giải pháp thực hiện các cơ chế phối hợp, cơ chế thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, từ đó góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Nguồn: langson.gov.vn