Skip to main content
Ban biên tập | 18 October 2023

Người dân không cần trực tiếp đến cơ quan BHXH có thể đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT (đối với người chỉ tham gia BHYT) và giải quyết hưởng BHXH một lần tại bất cứ đâu và thời gian nào bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia hoặc Cổng DVC BHXH Việt Nam với các thao tác nhanh chóng, tiện lợi.

Cụ thể, nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền nhằm phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện DVC trực tuyến Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT và Giải quyết hưởng BHXH một lần; quán triệt cán bộ nghiệp vụ theo dõi hồ sơ phát sinh, cấp thẻ BHYT, giải quyết chế độ hưởng cho người tham gia kịp thời, đúng quy định.

(Hướng dẫn quy trình thực hiện 02 DVC nêu trên đính kèm tại Phụ lục 01, Phụ lục 02).