Skip to main content
Ban biên tập | 11 September 2023

          Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

         Thực hiện thông báo số 322/TB-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT): “Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo rà soát, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT, bảo đảm 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đồng thời, kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ) cho HSSV”.

          Trên cơ sở đó, ngày 07/9 Sở GDĐT đã ban hành văn bản số 2704 /SGDĐT-VP về việc hướng dẫn triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Các Trung tâm GDNN-GDTX; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

ss

Các đơn vị trường học trên địa bàn phối hợp tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên đến các em học sinh, sinh viên

          Theo đó, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác BHYT trường học năm học 2023-2024 như sau:

          Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: Phòng GDĐT các huyện, thành phố, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT trang bị đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, các văn bản hướng dẫn về công tác BHYT trường học. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác BHYT phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện các nội dung sau: Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương triển khai hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) theo Hướng dẫn số 1245/BHXH[1]QLT-ST ngày 22/8/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện thu, cấp thẻ BHYT HSSV năm học 2023-2024; Tăng cường thực hiện BHYT HSSV; chú trọng công tác tuyên truyền vận động HSSV tham gia BHYT, phấn đấu 100% HSSV của đơn vị tham gia BHYT bắt buộc trong năm học; Đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT của HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và tập thể đơn vị.

          Về mức đóng, mức hỗ trợ đóng: Mức đóng một tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đăng ký tham gia (hiện tại là 1.800.000 đồng), cụ thể: 4,5% x 1.800.000 đồng = 81.000 đồng/tháng. Trong đó: HSSV tự đóng 70% mức quy định = 56.700 đồng/người/tháng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng = 24.300 đồng/người/tháng.

          Về phương thức đóng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 146/NĐ-CP của Chính phủ, HSSV đóng số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường mà HSSV đang theo học. Nhà trường có thể tổ chức thực hiện thu BHYT đối với HSSV các khối lớp theo phương thức 03 tháng (tương ứng số tiền 170.100 đồng), 06 tháng (tương ứng số tiền 340.200 đồng), 12 tháng (tương ứng số tiền 680.400 đồng).

          Đối với một số trường hợp cụ thể: Theo hướng dẫn chi tiết tại công văn.

Đối với HSSV là người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thực hiện chuyển đổi sang vùng I hoặc không còn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định 861/QĐ-TTG ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và các xã đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT theo quy định. Lựa chọn giải pháp, hình thức phù hợp để thông tin việc thay đổi chính sách cho phụ huynh và HSSV…

          Về thời hạn thu, nộp tiền đóng BHYT: Cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền đóng BHYT phần trách nhiệm đóng của HSSV chuyển nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất vào ngày 30/9/2023 (đối với học sinh lớp 1), các khối khác chậm nhất ngày 15/11/2023 cơ sở giáo dục thu tiền BHYT thuộc trách nhiệm HSSV tự đóng và nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

          Về hồ sơ cấp thẻ BHYT: Lập danh sách chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Chậm nhất ngày 31/10/2023 các cơ sở giáo dục hoàn thành việc tổng hợp khảo sát HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng và lập Danh sách HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác Mẫu số 02/BHYT gửi cơ quan BHXH.

          Về kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Thực hiện theo Điều 33, 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 07/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Hướng dẫn liên ngành số 934/HDLN-GD&ĐT-TC-YT-BHXH ngày 16/9/2020 của liên ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế và BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế HSSV.

          Bên cạnh đó, các đơn vị lập dự toán chi phần kinh phí CSSKBĐ được trích lại, trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt làm căn cứ chi. Nội dung chi CSSKBĐ được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Trong đó có hướng dẫn chi tiết về nội dung chi; Thanh, quyết toán; Mức chi thù lao BHYT HSSV cụ thể tại công văn.

          Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vấn đề vướng mắc, cần trao đổi liên hệ về cơ quan quản lý trực tiếp hoặc Văn phòng Sở GDĐT (ĐT: 02053.811.595 hoặc email: vanphong.solangson@moet.edu.vn)./.

Hoàng Thùy