Skip to main content
Ban biên tập | 25 August 2023

       Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KGVX ngày 09/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023; Thông báo số 322/TB-UBND ngày 13/07/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh về Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

        Ngày 24/8/2023, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 1928/SYT-NVYD về việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung về việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023. Cụ thể như sau:

ss

Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) theo quyết định sô 877/QĐ-TTg, ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Quán triệt, phổ biến đến 100% cán bộ, nhân viên y tế trong cơ sở khám chữa bệnh về các quy định của pháp luật trong công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và việc lập hồ sơ để người lao động giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội. Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ, chứng từ tại cơ sở khám chữa bệnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của việc lập các loại hồ sơ trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hồ sơ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thực hiện khám chữa bệnh, chỉ định thuốc và dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định, quy trình chuyên môn do cấp có thẩm quyền ban hành. Cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ; đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Chủ động tự kiểm tra, đánh giá về các chỉ số gia tăng theo các thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, rà soát, điều chỉnh các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gia tăng bất hợp lý; kịp thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục  lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tích cực triển khai các giải pháp để kiểm soát hiệu quả chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh có các chỉ tiêu tăng cao, đảm bảo việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng mục đích.   

Tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo đúng  hướng dẫn tại Thông tư  số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực của bệnh viện; không chỉ định điều trị nội trú các trường hợp không thực sự cần thiết.

Tăng cường vai trò và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong việc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, giám sát các hoạt động chuyên môn, kiểm soát các chỉ định nhập viện nội trú.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời.

Tăng cường công tác tuyên truyền đối với người bệnh, người nhà người bệnh về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Vận động người bệnh, người nhà người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối với người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế.

ss

Hoạt động cấp phát thuốc BHYT tại TTYT huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Hoàng Thùy