Skip to main content
Ban biên tập | 25 August 2023

Ngày 22/8, BHXH tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 1245/BHXH-QLTST về việc hướng dẫn thực hiện thu BHYT học sinh năm học 2023-2024. Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:

Về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng và thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

Đối tượng tham gia: HSSV (trừ những HSSV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang học tập tại các sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT.

Mức đóng, mức hỗ trợ đóng: Mức đóng một tháng bằng 4,5% nhân với mức lương cơ sở tại thời điểm đăng ký tham gia (hiện tại là 1.800.000 đồng), cụ thể: 1.800.000 x 4,5% = 81.000 đồng/tháng. Trong đó: HSSV tự đóng 70% mức đóng = 56.700 đồng/người/tháng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng = 24.300 đồng/người/tháng.

Phương thức đóng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 146/NĐ-CP, HSSV đóng số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng cho nhà trường mà HSSV đang theo học. Nhà trường có thể tổ chức thực hiện thu BHYT đối với HSSV các khối lớp theo phương thức 03 tháng (tương ứng số tiền 170.100 đồng), 06 tháng (tương ứng số tiền 340.200 đồng), 12 tháng (tương ứng số tiền 680.400 đồng).

Đối với một số trường hợp cụ thể như: Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/9 (thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi): Đóng BHYT 15 tháng, hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/12/2024; Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9 (thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi): Đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng (hạn thẻ từ năm 2023 sang các tháng của năm 2024). Các trường hợp nếu có nhu cầu đóng 13 tháng (đối với trẻ sinh trong tháng 11), 14 tháng (đối với trẻ sinh trong tháng 10) thì thực hiện thu và gia hạn thẻ đến hết ngày 31/12/2024.

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Theo quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và Khoản 4 mục I Hướng dẫn liên ngành số 934/HDLN-GĐ&ĐT-TC-YT-BHXH ngày 16/9/2020 của liên ngành: sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Quy trình lập danh sách cấp thẻ BHYT:

Về thời hạn thu, nộp tiền đóng BHYT: Cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền đóng BHYT phần trách nhiệm đóng của HSSV chuyển nộp cho cơ quan BHXH chậm nhất vào ngày 30/9/2023 (đối với học sinh lớp 1), các khối khác chậm nhất ngày 15/11/2023 cơ sở giáo dục thu tiền BHYT thuộc trách nhiệm HSSV tự đóng và nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

Về hồ sơ cấp thẻ BHYT:  Lập danh sách chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Trường hợp HSSV không kê khai mã số BHXH, cơ sở giáo dục đăng nhập vào địa chỉ http:/baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx để tra cứu mã số BHXH; Trường hợp tham gia mới thì hướng dẫn HSSV kê khai tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH và chuyển cho cơ quan BHXH.

Chậm nhất ngày 31/10/2023 các cơ sở giáo dục hoàn thành việc tổng hợp khảo sát HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng và lập Danh sách HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác Mẫu số 02/BHYT gửi cơ quan BHXH.

Về chăm sóc sức khỏe ban đầu và mức chi thù lao BHYT HSSV:

Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ): Thực hiện theo Điều 33, 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 07/01/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Hướng dẫn liên ngành số 934/HDLN-GD&ĐT-TC-YT-BHXH ngày 16/9/2020 của liên ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế và BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Mức chi thù lao BHYT HSSV: Mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục của HSSV tham gia BHYT (không bao gồm số tiền thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đóng). Mức chi cụ thể như sau: Bằng 2,8% trên tổng số tiền thu của HSSV tự đóng theo phương thức 12 tháng; bằng 2,52% trên tổng số tiền thu của HSSV tự đóng theo phương thức 06 tháng và bằng 2,10% trên tổng số tiền thu của HSSV tự đóng theo phương thức 03 tháng.

Trường hợp học sinh lớp 1, học sinh lớp 12, sinh viên năm thứ nhất, năm cuối khóa học tại các cơ sở giáo dục cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề đóng theo khóa học thì cơ sở giáo dục được hưởng mức chi thù lao như sau: Thời gian đóng BHYT dưới 6 tháng thì mức thù lao được xác định theo phương thức đóng 3 tháng; thời gian đóng BHYT từ 07 tháng đến dưới 12 tháng thì mức thù lao được xác định theo phương thức đóng 6 tháng; đối với học sinh lớp 1 đóng BHYT từ 13 tháng đến 15 tháng thì mức thù lao được xác định theo phương thức đóng 12 tháng.

Mức chi thù lao cơ sở giao dục nhằm mục đích thực hiện các công việc: Vận động HSSV tham gia BHYT; Lập danh sách HSSV tham gia BHYT;  Thu tiền đóng của HSSV; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của HSSV kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH; Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho HSSV.

Kết thúc đợt thu tiền BHYT phần tự đóng của HSSV, các cơ sở giáo dục lập Giấy thanh toán thù lao (theo mẫu C66a-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính) gửi cơ quan BHXH để thực hiện thanh toán chi hỗ trợ theo quy định. Căn cứ số tiền thực thu của HSSV và hồ sơ, chứng từ do cơ sở giáo dục lập theo quy định, cơ quan BHXH thực hiện trích, trả ngay thù lao cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

BHXH tỉnh Lạng Sơn đề nghị Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường phối hợp để triển khai thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2023 - 2024. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH tỉnh hoặc BHXH các huyện để được hướng dẫn, giải quyết.

Hoàng Thùy