Skip to main content
Ban biên tập | 10 August 2023

Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 20/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023, ngày 09/8/2023 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 1059/UBND-KGVX về việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm soát, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 877/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 877/QĐ-TTg; cấp tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn; thông báo số dự kiến chi KCB BHYT năm 2023 đến từng cơ sở KCB BHYT trong phạm vi dự toán chi KCB BHYT được giao.

Trên cơ sở phân cấp ký hợp đồng KCB BHYT và dự kiến chi KCB BHYT năm 2023 giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện và quản lý trong phạm vi dự toán được giao.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về BHYT; phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt mục tiêu phát triển BHYT theo Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tăng cường công tác giám định việc sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là các thuốc quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán và loại vật tư y tế có tần suất sử dụng lớn, chi phí cao, dải giá rộng.

Tăng cường công tác giám định BHYT theo đúng quy trình giám định BHYT ban hành theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 22/12/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; rà soát, chuẩn hóa, cập nhật các danh mục, dữ liệu trên hệ thống thông tin giám định BHYT bảo đảm đúng với các quy định hiện hành.

Đối với Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo số 322/TB-UBND ngày 13/7/2023 kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT tỉnh về Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT trên địa bàn tỉnh và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời giao các chỉ tiêu kế hoạch tại các cơ sở KCB không làm tác động đến tăng chi phí KCB BHYT và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện các nhiệm vụ sau:  Cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ; Thực hiện KCB, chỉ định thuốc và dịch vụ kỹ thuật theo đúng quy định, quy trình chuyên môn do cấp có thẩm quyền ban hành; cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời; Chủ động tự kiểm tra, đánh giá về các chỉ số gia tăng theo các thông báo của cơ quan BHXH, kịp thời rà soát, xem xét điều chỉnh các chi phí KCB BHYT gia tăng bất hợp lý; Quán triệt, phổ biến đến 100% cán bộ, nhân viên y tế trong cơ sở KCB về các quy định của pháp luật trong công tác KCB BHYT và việc lập hồ sơ để người lao động giải quyết các chế độ BHXH. Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ, chứng từ tại cơ sở KCB và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của việc lập các loại hồ sơ trong KCB nói chung BHYT và các hồ sơ để người lao động giải quyết các chế độ BHXH.

Đối với Sở Tài chính:  Chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm; tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thành phố : Chỉ đạo BHXH huyện, các cơ sở KCB trên địa bàn nghiêm túc thực hiện công tác quản lý chi KCB BHYT theo quy định. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHYT theo các quy định của pháp luật;  Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng nhằm đạt 94,05% mục tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi về BHXH tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

 Hoàng Thùy