Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 6 August 2021

           Được thành lập theo Quyết định số 101/QĐ-TCCB ngày 04/8/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày đầu thành lập BHXH tỉnh có 15 đơn vị trực thuộc, gồm 11 BHXH huyện, thị xã và 05 phòng nghiệp vụ. Đến năm 2003, thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Bảo hiểm y tế (BHYT) sang BHXH, BHXH Lạng Sơn và BHYT Lạng Sơn chính thức trở thành một tổ chức thống nhất, với tên gọi BHXH tỉnh Lạng Sơn, trực thuộc BHXH Việt Nam. Với hơn 60 công chức, viên chức, lao động từ những ngày thành lập Ngành, đến nay toàn tỉnh có hơn 200 cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại BHXH 10 huyện và 10 phòng nghiệp vụ.