Skip to main content
Ban biên tập | 11 May 2021

            Ngày 24/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 507/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt một số chủ yếu nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 633/UBND-KGVX ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em.

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi.

Hoàng Thị Tố Loan

        Trung tâm CNTT & Truyền thông