Skip to main content
Ban biên tập | 18 March 2021

Ngày 16/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhằm huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng, tăng cường trợ giúp về vật chất, tinh thần, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; sàng lọc, kịp thời phát hiện và hỗ trợ can thiệp, phòng ngừa người rối nhiễu tâm trí đặc biệt là trẻ em tự kỷ bị tâm thần nặng ngay từ đầu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội đối với người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, trong năm 2021 toàn tỉnh phấn đấu có 80% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp kịp thời; 50% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông có khả năng, có nhu cầu được tiếp cận giáo dục; khoảng 100 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có khả năng, có nhu cầu, được hỗ trợ hướng nghiệp, hộ gia đình có người rối nhiễu tâm trí đủ điều kiện và có nhu cầu được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định…

Để đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như trợ giúp y tế; trợ giúp giáo dục; trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên; thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá; truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí hệ thống trợ giúp xã hội, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng đối với trẻ em tự kỷ và đối tượng khác; truyền thông, phổ biến pháp luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng về sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên.

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

                                                       Hoàng Thị Tố Loan

                                           Trung tâm CNTT & Truyền thông