Skip to main content

Triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

         Hưởng ứng Ngày khuyết tật Việt Nam 18/4/2019 và Ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12/2019. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai, thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

         Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về các quyền của người khuyết tật, trong đó có quyền được thụ hưởng chính sách được trợ giúp pháp lý miễn phí của những người khuyết tật có khó khăn về tài chính (là những người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật đang cư trú, sinh hoạt tại địa bàn thôn, xã đặc biệt khó khăn). Các hoạt động đã được triển khai:

         Hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí: Trung tâm Trợ giúp pháp lý, các Chi nhánh của Trung tâm đã thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức: tư vấn, giải đáp pháp luật, tham gia tố tụng, đại dện ngoài tố tụng, đã cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ cho 02 người người khuyết tật có khó khăn về tài chính có yêu cầu trợ giúp pháp lý.

         Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời giải thích quyền được trợ giúp pháp lý, thông tin về trợ giúp pháp lý đến những người tham gia tố tụng gồm người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo, đương sự là người khuyết tật trong các giai đoạn tiến hành tố tụng.

         Hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý: Tổ chức 01 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý đến 01 xã thuộc huyện Chi Lăng cho 44 người tham dự; Hợp đồng truyền thông về trợ giúp pháp lý trên sóng truyền thanh, truyền hình các huyện, để chuyển tiếp phát thanh đến các Loa truyền thanh của các thôn, xã đặc biệt khó khăn trên 09/10 huyện (trong đó chuyển tiếp phát sóng phát thanh đến khoảng 100 xã, thôn).

         Trong thời gian tới, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tiếp tục thực hiện có hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật,  tăng cường lồng ghép, tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách trợ giúp pháp lý, là địa chỉ tin cậy bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính./.

Nguồn: sotp.langson.gov.vn