Skip to main content

Quốc hội thông qua 2 luật

         Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7, sáng 14/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ