Skip to main content
Ban biên tập | 7 January 2023

         Tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 40% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 94,05%.

          Ngày 10/12/2022, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 40% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 94,05%.

          Năm 2023 là năm đầu tiên HĐND tỉnh Lạng Sơn đưa chỉ tiêu về tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Đối với chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã được  HĐND tỉnh đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiều năm nay, với chỉ tiêu 94,05%  người dân tham gia BHYT, bằng chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025 và Nghị quyết số 100-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về nhiệm vụ 2023, tăng 0,3% (tương đương 2.369 người) so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022.

ss

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII

          Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, sau hơn hai năm chịu tác động của dịch Covid-19, nền kinh tế đang trong giai đoạn đầu phục hồi, đồng thời phải chịu ảnh hưởng bởi chính sách zero Covid của Chính phủ Trung quốc, các cửa khẩu quốc tế tạm thời dừng hoạt động và tiếp tục chịu ảnh hưởng của Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiều số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh còn trên 39.000 người thuộc địa bàn vừa ra khỏi vùng khó khăn, không còn được ngân sách Nhà nước đóng BHYT chưa tiếp tục tham gia BHYT. Tuy nhiên, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự nỗ lực, vượt khó của toàn ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì thực hiện tương đối tốt. Đến hết năm 2022, trên địa bàn tỉnh có gần 67.200 người tham gia BHXH, bằng 100% so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, đạt  tỷ lệ 20,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (chưa bao gồm số lao động cư trú trên địa bàn tham gia BHXH ngoài địa bản tỉnh); có gần 736.500 người tham gia BHYT, bằng 100% so với chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao, đạt  tỷ lệ 92,4% dân số.

ss

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII

          Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa hai chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH và BHYT đã thể hiện sự thống nhất về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo và sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT và là hành lang pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành thống nhất trong công tác tổ chức thực hiện. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn ngành BHXH tỉnh Lạng Sơn, năm 2023 công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra./.

Đào Trọng Hiếu