Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 8 October 2021

 

Thực hiện Công văn số 2675/BHXH-TCKT ngày 24/8/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 9, tháng 10 năm 2021. Để đảm bảo quyền lợi của người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHXH tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:

- BHXH tỉnh Lạng Sơn thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và tháng 10 vào cùng kỳ chi trả tháng 9/2021.

- Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9/2021 không thay đổi. Trừ trường hợp người hưởng đang cách ly tại nhà hoặc thuộc địa bàn đang bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện có phương án chi trả phù hợp.

BHXH tỉnh Lạng Sơn thông báo để người hưởng lương hưu và người hưởng trợ cấp BHXH trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được biết./.

BBT CTTĐT