Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 30 August 2021

        Để thực hiện hoàn thành mục tiêu mà Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và Chương trình hành động số 103-CT/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/8/2021 Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Công văn số 356-CV/TU về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của đơn vị. Xác định việc hoàn thành chỉ tiêu là nhiệm vụ chính trị và định kỳ đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến cấp xã để trển khai có hiệu quả các nội dung tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH nắm bắt kịp thời và hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm về trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT, BHTN; huy động nguồn lực, ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên; xem xét về việc hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trước đây được ngân sách nhà nước đóng BHYT; công khai rộng rãi danh sách và không khen thưởng, vinh danh đối với đơn vị nợ đóng, trốn đóng, gian lận, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hạn chế làm thủ tục hưởng BHXH một lần, ảnh hưởng đến quyền lợi lâu dài và đảm bảo an sinh xã hội./.

Phạm Hoa