Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 20 August 2020

          Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND, ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Từ ngày 13/01/2020, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 09 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC).

           Sau 7 tháng thực hiện, tại Trung tâm PVHCC cấp tỉnh, cấp huyện, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 99.617 hồ sơ, trả kết quả 99.517 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC đem lại nhiều thuận lợi cho người dân và đơn vị, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận thủ tục hành chính đồng thời tại Trung tâm PVHCC và trụ sở BHXH còn xảy ra trường hợp người dân, đơn vị đến nộp hồ sơ chưa đúng nơi phân cấp giải quyết TTHC, phải mất thời gian đi lại.

          Để đảm bảo sự tập trung, chuyên nghiệp, thuận tiện cho người dân và đơn vị, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện rà soát, hoàn tất việc trình UBND tỉnh danh mục 17 TTHC còn lại của ngành tiếp tục đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm PVHCC. Thời gian thực hiện, bắt đầu thực hiện kể từ ngày 17/8/2020. Như vậy, đến nay, tất cả 26 thủ tục hành chính (25 thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 01 thủ tục hành chính của BHXH tỉnh Lạng Sơn) thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh Lạng Sơn đã được đưa ra giải quyết tại bộ phận "Một cửa" cấp tỉnh, cấp huyện. Góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch về hồ sơ thuộc ngành BHXH quản lý.

          Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống trang thiết bị, nâng cao kỹ năng làm việc cho cán bộ tại bộ phận "Một cửa" cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về việc giải quyết tất cả các thủ tục hành chính ngành BHXH tại Trung tâm PVHCC để người dân và các đơn vị kịp thời nắm bắt thông tin./.

 

 

                                                            Kim Chi