Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 22 February 2020

Nhằm phát huy sức mạnh của các ngành, các cấp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng của Căm-pu-chia trong triến khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia vê hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán nhằm ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm mua bán người. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân, nhất là các vụ việc mua bán người liên quan đến Căm-pu-chia. Ban Chỉ đạo 138/CP đã  ban hành kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 12/02/2020 về việc triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chiavề hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người (MBN) và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020 – 2022.

Kế hoạch đề ra công tác trọng tâm như: Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động ưu tiên hợp tác để thực hiện có hiệu quả Hiệp định Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia; tiếp tục duy trì, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước trong phòng, chống MBN nhằm trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, trao trả đối tượng và giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân bị mua bán…

Đẩy mạnh công tác truyền thông, phòng ngừa; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là địa phương giáp biên giới với Căm-pu-chia, đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống MBN chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm hàng năm tập trung các hoạt động huởng ứng: “Ngày toàn dân phòng, chống MBN - 30/7”; đồng thời tổ chức các hoạt động triển khai “Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”, nhất là các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, MBN và các vấn đề khác có liên quan giữa hai nước...

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm MBN: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội... Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân và thực hiện công tác hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán sang Căm-pu-chia trở về; thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân theo đúng các nội dung của Hiệp định và quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo giao Cục Cảnh sát hình sự (Cơ quan Thường trực Hiệp định) tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 138/CP, Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Hiệp định và Kế hoạch này.

Tô Thị Thương

Sở Thông tin và Truyền thông