Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 30 March 2020

         Nhằm thông qua kết quả thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020, đánh giá tính cấp thiết, những việc làm được và chưa làm được; nguyên nhân; kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, chính sách pháp luật; nghiên cứu, điều chỉnh các đề án nhằm phát huy sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới kiềm chế giảm tội phạm mua bán người. Đồng thời đảm bảo đúng tiến độ và báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025. Ban Chỉ đạo 138/CP đã  ban hành kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 11/02/2020 về việc xây dựng Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025.

          Theo đó, nội dung của kế hoạch bao gồm: Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025; các Bộ, ngành và địa phương tổ chức tổng kết 05 năm (2016 - 2020) thực hiện Chương trình 130/CP, tiến tới tổng kết chung toàn quốc; Rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, phối hp với các Bộ, ngành chức năng đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn 2016 - 2020; tổ chức khảo sát, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Đề cương chi tiết Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng dự thảo Chương trình phòng, chống mua bán người và tổ chức' hội thảo lấy ý kiến tham gia của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và chuyên viên của các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP; tổ chức hội thảo Cơ quan Thường trực của các địa phương trọng điểm 03 miền tham gia góp ý vào dự thảo Chương trình; tiếp thu, hoàn thiện và lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành liên quan; ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; tổng hp, chỉnh lý, hoàn thành dự thảo Chương trình phòng, chổng mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 để trình Thủ tướng Chính phủ phê-duyệt; tổ chức triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 trên phạm vi toàn quốc.

Ban Chỉ đạo giao Cục Cảnh sát hình sự - Cơ quan Thường trực Chương trình 130/CP tham mưu Bộ Công an chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và địa phương tổ chức thực hiện. Đồng thời căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, đề nghị các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP và địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện,  đảm bảo đúng kế hoạch.

 

Tô Thị Thương

Sở Thông tin và Truyền thông