Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 8 March 2020

             Nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-BCĐ, ngày 17/2/2020 về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người (MBN) năm 2020.

            Theo Kế hoạch, Lạng Sơn phấn đấu đạt chỉ tiêu ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa MBN và 50% số xã, thị trấn trên toàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, MBN; 75% người dân tại các địa bàn, được tiếp cận các thông tin, có kiến thức pháp luật về phòng, MBN, kỹ năng xử lý các tình huống. 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về MBN được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm MBN chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý, trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo quy định của pháp luật; 100% số vụ án, MBN được truy tố, xét xử trên tổng số vụ do Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thụ lý; 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định pháp luật; 100% địa bàn trọng điểm về MBN xây dựng được mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.....

          Các nội dung  trọng tâm thực hiện gồm: chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình phòng, chống MBN, các đề án thuộc chương trình năm 2020; công tác truyền thông phòng ngừa; điều tra, truy tố, xét xử tội phạm MBN; tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; xây dựng, hoàn thiện và phổ biến, giáo dục pháp luật; hợp tác quốc tế.

            Ban chỉ đạo giao Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực Chương trình 130/CP giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được phân công, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống MBN năm 2020.

Tô Thị Thương

Sở thông tin và Truyền thông