Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 7 November 2019

         Trong Quý 3 năm 2019, BHXH Việt Nam giao thêm cho BHXH tỉnh Lạng Sơn hơn 1.200 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, nâng số đối tượng phải phát triển tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lên 8.000 người. Hiện nay, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 7.177 người, đạt 89,7%  kế hoạch được giao.

Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng đột xuất 3 đơn vị vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là: BHXH thành phố, BHXH huyện Chi Lăng và BHXH huyện Đình Lập

Ngày 29/10/2019, ông Đỗ Văn Khoan, Giám đốc BHXH  tỉnh Lạng Sơn đã khen thưởng đột xuất cho 3 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng là BHXH thành phố Lạng Sơn với số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn là 1.437 người, đạt 102,2% kế hoạch BHXH tỉnh giao; BHXH huyện Đình Lập với 675 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 108,4% kế hoạch; BHXH huyện Chi Lăng với 652 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,5% kế hoạch.

Từ nay đến hết năm 2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH Việt Nam giao./.

Phạm Hoa