Skip to main content
Submitted by Ban biên tập on 5 September 2019

          Thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống giao dịch điển tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn. Từ ngày 01/9/2019 BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Để thống nhất trong tổ chức, thực hiện, ngày 29/8/2019 BHXH  tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 828/BHXH-CĐBHXH gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

Đối với các đơn vị đã sử dụng chứng thư số sử dụng phần mềm kê khai hồ sơ điện tử của các nhà cung cấp dịch vụ I-Van. Đơn vị nhập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, danh sách người lao động chưa nhận chế độ vào phần mềm theo hướng dẫn. Trường hợp đơn vị không gửi kèm hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH, thực hiện kê khai chứng từ theo hướng dẫn ghi cột D của biểu mẫu 01B-HSB. Thực hiện lưu trữ chứng từ gốc tại đơn vị để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng.

 Các đơn vị, cá nhân chưa được cấp chứng thư số sử dụng phần mềm kê khai hồ sơ điện tử theo hướng dẫn chi tiết được đăng tải tại địa  chỉ : https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.

Phạm Hoa