Skip to main content

Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

          UNICEF nỗ lực nhằm đảm bảo trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật ở Việt Nam có thể tiếp cận và hưởng lợi từ giáo dục hòa nhập.

UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

          Vấn đề

          Ước tính có khoảng nửa triệu trẻ khuyết tật sống ở Việt Nam. Những trẻ em này phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của họ và nhiều hình thức phân biệt đối xử, dẫn đến bị loại trừ khỏi xã hội và trường học. Trong khi mọi trẻ em đều có quyền được giáo dục, thái độ đối với trẻ em khuyết tật cũng như thiếu hiểu biết về nhu cầu của chúng sẽ kết hợp những thách thức mà chúng phải đối mặt khi đòi hỏi quyền này. Với việc tiếp cận với trường học một vấn đề chính, mối quan tâm bình đẳng là chưa đáp ứng đầy đủ của hệ thống giáo dục để đảm bảo giáo dục chất lượng cho trẻ khuyết tật.

          Vẫn còn rất nhiều trẻ em khuyết tật không được đến lớp, đặc biệt là ở lứa tuổi tiểu học hoặc trung học.

          Hiện nay, những trẻ em này vẫn phải đối mặt với một số rào cản để giáo dục hòa nhập xa tầm với, đặc biệt là thiếu các cơ sở vật chất, trường chuyên biệt, chuyên ngành và đào tạo cho giáo viên và có nhiều khác biệt của định nghĩa về trẻ khuyết tật trong các lĩnh vực khác nhau. Tất cả các lý do nêu trên đã đưa ra một hệ quả là còn quá nhiều trẻ em khuyết tật không được tới lớp học, không hoàn thành trường tiểu học hoặc trung học và không được đòi quyền lợi cơ bản của các em là được tiếp cận một nền giáo dục có ý nghĩa.

          Giải pháp

          UNICEF tin rằng mọi trẻ em, bất kể tình trạng khuyết tật, ở Việt Nam đều có quyền đến trường học mà được nuôi dưỡng đầy đủ tiềm năng của mình để học hỏi trong cộng đồng của các em. Để đảm bảo giáo dục chất lượng và hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, chúng tôi phối hợp với chính phủ và các đối tác để đạt được mục tiêu này thông qua các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền bình đẳng trẻ em, lấy trẻ em làm trọng tâm. Nghiên cứu cho thấy giáo dục hòa nhập không chỉ mang lại kết quả học tập tốt hơn cho trẻ em khuyết tật mà còn cho tất cả trẻ em. Giáo dục hòa nhập thúc đẩy sự khoan dung và cho phép gắn kết xã hội vì nó thúc đẩy một nền văn hóa xã hội gắn kết và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng trong xã hội.

          Không có ngoại lệ và không có trẻ em bị bỏ lại phía sau.

UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung

          Chúng tôi đi đầu trong lĩnh vực giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy không gian học tập và tiếp cận, đào tạo giáo viên và tăng cường đào tạo năng lực trực tuyến, tiếp cận đa ngành để phá vỡ rào cản, tạo điều kiện cho cộng đồng cùng tham gia, theo dõi và thu thập dữ liệu học sinh nhập học để có bằng chứng và theo dõi và giám sát các tiến bộ .

          Trọng tâm chính là thu hẹp khoảng cách kiến thức về khuyết tật thời thơ ấu và hợp tác chặt chẽ với ngành giáo dục để có một gói dịch vụ được cải thiện cho trẻ khuyết tật có quy mô rộng lớn. Quan trọng hơn, chúng tôi cũng nỗ lực để đảm bảo các vấn đề liên quan đến trẻ khuyết tật được ưu tiên trong chương trình nghị sự của chính phủ và được phản ánh trong phân bổ nguồn lực. Kết hợp tất cả những điều nêu trên sẽ nâng cao sự sẵn sàng của học sinh, giáo viên, trường học, phụ huynh và cộng đồng để mở cửa cho giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Nguồn: unicef.org